Obchodní podmínky

platné od 1.9.2023

Naše služba Vám poskytne poštovní adresu v Německu a Polsku, do které si můžete objednat zboží ze zahraničních internetových obchodů. Zboží Vám následně přepošleme, uskladníme nebo připravíme k osobnímu odběru.

Smluvní strany

Poskytovatel

Triloxx s.r.o.
Hejnická 4022 46401 Frýdlant, Česká republika
IČ 28700503, DIČ CZ28700503

Zákazník

Identifikační údaje zákazníka jsou uvedeny v elektronickém formuláři/zákaznické zóně. Zákazník při registraci souhlasí s obchodními podmínkami.

Předmět smlouvy

Poskytovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi službu specifikovanou v nabídce na internetových stránkách, kterou zákazník přijímá zadáním objednávky e-mailem nebo pomocí internetových stránek. Zákazník se zavazuje za tuto službu poskytnout úhradu. Přijetím těchto obchodních podmínek zákazník zplnomocňuje poskytovatele k přebírání veškerých poštovních zásilek, které mu budou doručeny na adresu poskytovatele. Odpovědnost za obsah zásilek a za škodu, která byla způsobena zásilkou, nese zákazník. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu či poškození zásilky, které vzniklo při přepravě kurýrní službou. Případnou reklamaci přepravy či jednání s kurýrní službou si zákazník zajišťuje sám a na své vlastní náklady.

Poškození zásilky při přepravě

Zákazník je povinen sepsat zápis o škodě na zásilce ihned při převzetí zásilky od přepravní služby, jestliže je zásilka zjevně a na první pohled zjistitelně poškozená. Zápis o škodě potvrdí zákazník a řidič kurýrní služby a oba si ponechají jeden originál. Za poškození zásilky se rovněž považuje neúplnost zásilky nebo její jiné porušení. Další manipulace se zásilkou musí probíhat v souladu s podmínkami přepravce. Zákazník je povinen okamžitě kontaktovat poskytovatele o přijetí poškozené zásilky. Při nedodržení stanoveného postupu nebo při překročení lhůty určené pro nahlášení škody dopravcem nemusí dopravce škodu uznat. V případě skrytých závad na obsahu balíku je rovněž nutno dodržet lhůty pro nahlášení škody stanovené dopravcem.

Podmínky pro odesílání zásilek

Zásilka musí být zajištěna tak, aby nebylo možné vniknout dovnitř bez zanechání zjevných stop a aby nemohla poškodit či jinak ovlivnit další zásilky.

Vnější a vnitřní balení musí být dostatečně pevné, aby chránilo obsah zásilky proti možnému poškození a zároveň aby zásilka nemohla poškodit zásilky ostatní. Konkrétní podmínky pro zabalení a vhodný obsah zásilek u jednotlivých dopravců zde: DPD, Zásilkovna, Toptrans.

Zodpovědnost za zabalení zásilky nese zákazník.

Zákazník zplnomocňuje poskytovatele k otevření zásilky v případě podezření, že jsou zasílány zakázané či nelegální předměty, nebo pokud je zásilku potřeba přebalit, je poškozený obal, nebo pokud je zásilka neskladná a nadrozměrná.

Při nevyzvednutí balíku do 3.měsíců a nereagování na výzvu k vyzvednutí či zaplacení za služby je firma Triloxx oprávněna rozdělat balík, prodat jeho obsah a výtěžek použít na pokrytí svých nákladů.

Platební podmínky

Zákazník je povinen poskytovateli zaplatit za smluvenou službu úplatu, která se řídí ceníkem zveřejněným na internetových stránkách poskytovatele. Platba probíhá hotově v místě provozovny, převodem na účet poskytovatele nebo jiným způsobem, který byl předem domluven mezi poskytovatelem a zákazníkem.

Ochrana osobních údajů

S osobními a identifikačními údaji zákazníka je nakládáno v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR).

Zakázaný obsah zásilek

Bankovky a oběžné mince, drahé kovy a předměty z nich vyrobené, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobených, cenné papíry, ceniny a jiné obdobné dokumenty, např. vkladní a šekové knížky, směnky, platební karty, díla umělecká, zvláštní kulturní a historické hodnoty a sbírky, živá zvířata, zbraně, střelivo, výbušniny a třaskaviny, radioaktivní látky, omamné a psychotropní látky, jedovaté a žíravé látky, nakažlivé biologické látky, pornografický materiál, odpad, tuhý oxid uhličitý, tlakové nádoby, stlačené nebo zkapalněné plyny a plyny v roztocích, tekutiny, které mohou vytéci z obalu zásilky nebo tímto obalem prosáknout, snadno rozbitelné věci, které nejsou upraveny zvláštním tomu odpovídajícím způsobem tak, aby se v důsledku běžných manipulací se zásilkou nemohly poškodit, biologická agens a toxiny, oxidující, hořlavé a ostatní chemické látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle § 2 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, látky spadající do režimu ADR včetně všech druhů odpadu, zboží podléhající spotřebním daním (lihoviny, víno, pivo, cigarety, tabák, minerální oleje, lehké topné oleje, pohonné hmoty, apod.).

Odstoupení od smlouvy

V případě podstatného porušení této smlouvy má smluvní strana právo jednostranně odstoupit od smlouvy. Takové odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy druhé straně.

Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména

  • prodlení s úhradou úplaty delší než 15 dnů
  • neúplné či nesprávné informace poskytnuté zákazníkem o obsahu zásilky a povaze přepravovaného zboží
  • nesplnění sjednané lhůty pro přepravu zásilek ze strany poskytovatele

Ochrana osobních dat

Poskytovatel služby prohlašuje, že osobní údaje zákazníků jsou považovány za důvěrné, je s nimi nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a nejsou poskytovány třetí osobě. Shromažďovány jsou osobní údaje v podobě jména, adresy, telefonu a e-mailového spojení. Úplné odstranění osobních záznamů zákazníka provádíme na požádání e-mailem nebo telefonicky.

Neváhejte nás kontaktovat!

Potřebujete poradit nebo více informací?

Zanechte nám prosím zde Váš telefonní kontakt a my se Vám brzy ozveme!

… nebo nás jednoduše kontaktujte na telefonním čísle:

Tyto webové stránky používají cookies, aby vám zajistili ty nejlepší vlastnosti všech našich webových stránek.